Regulamin usług elektronicznych

regulamin

Blog www.odczarowujeksiegowosc.pl (zwany dalej również Blog)  powstał, aby CYFROWE BABKI mogły dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu księgowości i finansów jednoosobowych działalności gospodarczych z osobami, które planują założyć własną działalność gospodarczą lub już taką prowadzą. Spółka Cyfrowe Babki realizuje te cele poprzez szereg kompleksowych szkoleń, na które składają się wykłady online oraz materiały e-learningowe dla każdego uczestnika, publikowane, promowane i sprzedawane pod marką Odczarowuję Księgowość www.odczarowujeksiegowosc.pl

Niniejszy regulamin („Regulamin”) służy ustaleniu ogólnych zasad i warunków korzystania z bloga. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w każdym czasie na stronie internetowej WWW.ODCZAROWUJEKSIEGOWOSC.PL, („Strona Internetowa”), a – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 1. O nas

Właścicielem bloga jest spółka Cyfrowe Babki sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą i identyfikująca się numerem NIP: 5213901020, zarejestrowaną w KRS pod numerem: 0000849299 oraz REGON: 386520128 , z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5 30-554, Kraków.

 1. Definicje

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Blog” – internetowy blog dostępny dla Czytelników i Klientów, umożliwiający im zapoznanie się z zamieszczonymi tam materiałami, stanowiący Usługę Elektroniczną.

 • Dzień Roboczy” – dowolny dzień tygodnia przypadający w okresie od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

 • Formularz Kontaktowy” – formularz dostępny w Akademii, umożliwiający skontaktowanie się ze mną, dostępny w zakładce o nazwie Kontakt.

 • Klient” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.

 • Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 • Konsument” – (1) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; albo (2) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • Konto” – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i zabezpieczony hasłem ustalonym i kontrolowanym przez Klienta zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Akademii, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o jego działaniach w Akademii, stanowiący Usługę Elektroniczną. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Akademii, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

 • Produkt” – płatna Usługa Elektroniczna lub rzecz ruchoma dostępna w Akademii, mogąca być lub będąca przedmiotem transakcji między Klientem a mną.

 • Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Akademii zgodnie z Regulaminem, spełniająca definicję zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 1. Ogólne warunki korzystania

  1. Czytelnik / Klient powinien korzystać z Bloga w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie prawa i interesy moje oraz osób trzecich.

  2. W związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych:

   1. Czytelnik / Klient powinien zapewnić sobie:

    1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

    2. dostęp do poczty elektronicznej; popularną przeglądarkę internetowa w aktualnej wersji;

    3. aktywny zapis plików Cookies oraz obsługę Javascript w przeglądarce internetowej.

   2. Czytelnik / Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

  3. Jako administrator danych osobowych przetwarzanych na Blogu w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych zobowiązuje się przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami polityki prywatności opublikowanej na stronie Bloga.

 1. Usługi na Blogu

  1. Korzystanie z Bloga jest dostępne dla każdego Klienta oraz bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, do których dostęp wymaga zakupu Produktu.

  2. Klient może korzystać na Blogu z następujących Usług Elektronicznych:

   1. Blog i wszystkie jego podstrony;
   2. Forum (uruchomione wkrótce);

   3. Usługa Formularz Kontaktowy;

   4. Usługa Konto (uruchomione wkrótce).

  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania przedstawiony został w dalszej części Regulaminu.

  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 1. Forum

  1. Przeglądanie Forum dostępnego na Blogu:

   1. jest nieodpłatne;

   2. nie wymaga utworzenia Konta;

   3. możliwe jest po przejściu do zakładki Bloga o nazwie Forum, w której dostępne są najnowsze artykuły branżowe.

  2. Czytelnik / Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Forum poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Bloga.

  3. Każdy z Czytelników / Klientów ma możliwość komentowania artykułów zamieszczonych na Forum poprzez wypełnienie formularza, w którym konieczne jest podanie swojego identyfikatora (np. imienia) oraz treści komentarza. Usługa dostępna jest po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się.

 1. Formularz Kontaktowy

  1. Usługa Formularz Kontaktowy:

   1. świadczona jest nieodpłatnie;

   2. nie wymaga tworzenia Konta;

   3. ma charakter jednorazowy.

  2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po:

   1. przejściu do zakładki o nazwie Kontakt na dole strony głównej Bloga;

   2. wypełnieniu Formularza Kontaktowego; i

   3. kliknięciu pola Wyślij – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Bloga). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.

  3. Usługa Formularz Kontaktowy ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Konto

  1. Usługa Konto:

   1. jest nieodpłatna;

   2. świadczona jest przez czas nieoznaczony

    1. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracji dostępnego na Blogu po przejściu do zakładki Zarejestruj Konto. W formularzu rejestracji niezbędne jest:

     1. najpierw – podanie przez Czytelnika / Klienta następujących danych Klienta, mianowicie: imienia lub nicku oraz adresu poczty elektronicznej;

     2. następnie – naciśnięcie przycisku Zarejestruj się.

    2. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta na Blogu, w której znajduje się wygenerowane automatycznie hasło. Czytelnik / Klient ma możliwość zmiany hasła po zalogowaniu się na Konto.

    3. Czytelnik / Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie do mnie stosownego żądania, w szczególności korzystając z formularza w zakładce Kontakt.

    4. W ramach Konta Czytelnik / Klient:

     1. ma możliwość pobierania darmowych publikacji i materiałów dostępnych z perspektywy Konta w zakładce o nazwie Chill Room oraz Forum;

     2. po przejściu do zakładki o nazwie program pro Klient może przeglądać oraz odtwarzać szkolenia (materiały e-learningowe, wykłady online), do których uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu. Dostęp do płatnych treści cyfrowych przysługuje w ramach płatności za zakup Produktu w zakładce o nazwie Sklep w Akademii.

 1. Umowa zakupu Produktów

  1. Za pośrednictwem zakładki o nazwie Wydarzenia Czytelnik / Klient może zakupić treści cyfrowe (szkolenia na Blogu) oraz inne rzeczy ruchome (książki, publikacje).

  2. Produkty dostępne na Blogu Czytelnik / Klient może zakupić, korzystając z formularza zamówienia. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

   1. najpierw – wypełnieniu formularza zamówienia;

   2. następnie – kliknięciu na stronie Bloga pola o nazwie Potwierdź zakup; do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Akademii).

  3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Bloga podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Klient jest informowany na stronach Bloga w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową zakupu Produktu.

  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy zakupu Produktu następuje poprzez:

   1. udostępnienie Regulaminu na stronie Bloga; oraz

   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po zakupie.

Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Bloga.

  1. Dostawa Produktu może nastąpić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

   1. dostawę elektroniczną – udostępnienie składających się na Produkt funkcjonalności w ramach aktywnego Konta.

  2. W przypadku:

   1. Produktu-treści cyfrowych – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 1 Dnia Roboczego od dnia uznania rachunku bankowego spółki Cyfrowe Babki sp. z o.o.;

   2. Produktu-rzeczy ruchomej – Produkt zostanie dostarczony Klientowi w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego spółki Cyfrowe Babki sp. z o.o.

  1. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:

   Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Easy Cart, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności, które to dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

 1. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z działaniem Bloga, w tym reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych, Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adresy: witaj[@]cyfrowebabki.pl lub monika[@]odczarowujeksiegowosc.pl lub pisemnie na adres: Cyfrowe Babki sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków

  2. W reklamacji warto zawrzeć:

   1. opis powodu jej złożenia;

   2. żądanie Klienta; oraz

   3. dane kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to na i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

  3. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznałam reklamację za uzasadnioną.

 1. Odstąpienie od umowy

  1. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10.3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: Cyfrowe Babki sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków;

   2. lub

   3. w formie elektronicznej na adresy: witaj[@]cyfrowebabki.pl lub monika[@]odczarowujeksiegowosc.pl

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której wydaję Produkt, będąc zobowiązaną do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli wykonałam w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, którego poinformowałam przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przeze mnie świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przeze mnie o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Postanowienia dotyczące nie-Konsumentów

  1. Rezygnacja Klienta niebędącego Konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Bloga w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

  2. Odpowiedzialność spółki Cyfrowe Babki sp. z o.o. w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, ogranicza się jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Bloga, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Ponoszę odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

  3. Wyłączam odpowiedzialność spółki Cyfrowe Babki sp. z o.o. wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 1. inne

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

   2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przeze mnie); oraz

   3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej Akademii lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_Akademia_odr.php).

 1. Własność intelektualna

Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Bloga jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do spółki Cyfrowe Babki sp. z o.o. lub osób trzecich i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Bloga zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  2. Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak:

   1. zmiana przepisów prawa;

   2. dodanie nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik numer 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Cyfrowe Babki sp. z o.o.
ul. Zamknięta 10 lok 1.5,
30-554 Kraków
NIP: 5213901020

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.